Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Ökoiskola munkacsoport

2015/2016-os tanév munkaterve

 

Tagok: Roicsik Rita, Vida Péter

Baranyi István, Enyedi Mónika, Kovács Árpád, Kuris Árpád, Ozsváth Kata, Szabó Éva, Varga Antal

Megvalósítandó terv

Határidő

Felelős

Az intézmény pedagógiai programja és helyi tanterve kiemelten képviselje a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit.

Augusztus

Nevelőtestület

Ökoiskolai munkacsoport alakul az intézmény keretein belül.

A munkacsoportba minden munkaközössége delegál tagot.

Valamint az intézményt üzemeltető technikai dolgozók szintén delegálnak tagot.

Augusztus

Roicsik Rita, Munkaközösség vezetők, Baranyi István

Az intézmény ökoiskolai munkatervet készít és azt nyilvánosságra hozza.

Szeptember 10.

Ökoiskola munkacsoport

Minden munkaközösség munkaterve kapcsolódjon az intézmény ökoiskolai munkatervéhez.

Szeptember 10.

Munkaközösség vezetők

A diákönkormányzat munkatervében beazonosíthatók legyenek a „zöld” szempontok, ha lehet az intézményben "zöld" diákönkormányzat működjék.

Szeptember

Ozsváth Kata, DÖK

A pedagógusok teljesítményértékelésében jelenjen meg a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, a példamutatás, az alkalmazás gyakorisága.

2015/2016-os tanév

Ökoiskola munkacsoport

A fenntarthatóságra nevelés témakörében tantestületi szakmai műhelymunkák, előadások, beszámolók tartása.

(pl.: nevelőtestületi értekezletek keretein belül)

2015/2016-os tanév

Ökoiskola munkacsoport

A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen vagy ökoiskolai képzésen való részvétel pedagógusoknak.

2015/2016-os tanév

Nevelőtestület

Az intézmény minimum kétszer témanapot, témahetet, projektet szervez a fenntarthatóság témakörében.

(Vendéglátó munkaközösség témahónapokat tart: szőlő, olajos magvak, tökfélék, karácsony, száraz hüvelyesek, farsang, húsvét, gabonafélék, primőrök témákban, valamint pl.: Föld napja, madarak és fák napja, diáknap)

2015/2016-os tanév ősz és tavasz

Ökoiskola munkacsoport, munkaközösségek

Speciális fenntarthatósági tematikájú tanóra tartása.

Január

Vida Péter

Az intézmény a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó tábort igyekszik szervezni.

Június

Ökoiskola munkacsoport

Kialakítjuk, hogy zöld sportokra (tájfutás szakkör, kerékpáros klub, túraszakkör stb.) legyen lehetőségük a diákoknak.

2015/2016-os tanév

Varga Antal

Szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló tevékenységek szervezése (pl. terepgyakorlat, kutatási feladatok, megfigyelések, környezet állapotának felmérését célzó program).

Szeptember, április

Egészségnevelési munkaközösség, ökoiskola munkacsoport

Helyet kap a gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a helyi környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása.

(pl.: sportkör keretein belül)

Ehhez az intézmény rendelkezzen biztonságos kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hellyel.

2015/2016-os tanév

Nevelőtestület, Baranyi István

Varga Antal

A pedagógiai munkába beépülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbéli helyi és globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés.

(pl.: osztályfőnöki órán migráció, globalizáció, víz védelme, családtervezés témák)

2015/2016-os tanév

Ökoiskola munkacsoport

osztályfőnöki munkaközösség

Az intézmény működését (fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat) rendszeresen tanulmányozzuk a pedagógiai munka során.

 

2015/2016-os tanév

Baranyi István

Az intézményben - a diákok bevonásával - energia-járőr szolgálat működjön, ami rendszeresen feljegyzéseket vezet.

2015/2016-os tanév

Baranyi István, DÖK

Vida Péter

Az intézmény a fenntartóval olyan együttműködést alakítson ki, mely tartalmazza a környezetbarát iskola működtetésének szempontrendszerét, kitér az üzemeltetés környezetbarát módjára (pl. az intézmény takarítása, csúszásmentesítése környezetbarát eljárásokkal), és a rongálások helyreállításában, az intézmény állagának megóvásában a szülők és a tanulók aktívan részt vesznek.

A beszerzéseknél a környezeti szempontból előnyösebb eszközök, termékek (pl. környezetbarát védjegy, helyi termékek, energiatakarékos eszközök, akkumulátorok, újrahasznosított papír) részesüljenek előnyben.

2015/2016-os tanév

Karsai József

Az intézmény házirendje tartalmazzon egy öko-kódexet, melyben megfogalmazódnak a környezettudatos szabályok. (hulladékkezelés, energiafelhasználás)

(pl.: szabályok gyűjtése egy értekezlet során)

Október

Munkaközösségek, Szabó Mária

Az intézmény életében hangsúlyosan és bizonyíthatóan jelen legyen a megelőzés: a hulladékmennyiség, a víz- és energiafogyasztás éves szinten kimutathatóan csökkenjen.

2015/2016-os tanév

Baranyi István

Az intézmény fordítson figyelmet a csapok és WC-tartályok működésének rendszeres ellenőrzésére, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetésére vagy a probléma jelzésére a fenntartó felé.

2015/2016-os tanév

Baranyi István

A beszerzéseknél az intézmény - lehetőségeihez mérten - a helyi termelőket, beszállítókat részesítse előnyben.

(pl.: hús, zöld, pék árú, gázolaj esetén)

2015/2016-os tanév

Vendéglátó munkaközösség

Tóth Imre

Baranyi István

Az automatából kaphatók legyenek egészséges és környezetkímélő áruk (pl. gluténmentes, teljes kiőrlésű termék, helyi termelőtől származó idénygyümölcs, bio/natúr termék), környezetbarát módon történjék a csomagolás és az eszközhasználat (pl. üvegpohár).

2015/2016-os tanév

Karsai József

Az intézmény belső rendezvények szervezésénél vegye figyelembe a környezeti szempontokat (pl. eldobható eszközök mellőzése).

2015/2016-os tanév

Munkaközösségek

Az intézmény biztosítson lehetőséget a diákoknak személyes terek (saját asztal, öltözőszekrény …), az osztályközösségeknek a saját terek (osztályterem, folyosó szakasz) kialakítására.

Az intézmény adjon lehetőséget a diákoknak az intézményi környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során.

2015/2016-os tanév

Osztályfőnökök

Az intézmény arculata, dekorációja összhangban legyen a fenntarthatóságra nevelés céljaival.

(pl.: évszakoknak, ünnepeknek megfelelően, növényekkel. Lehetséges volna a vitrinek gyerekek által gondozása is)

2015/2016-os tanév

Osztályfőnökök

DÖK

Az intézmény biztosítson helyet a kulturált, kötetlen szabadidő eltöltésre.

2015/2016-os tanév

Baranyi István

Az intézmény a mindennapi tevékenységének szervezésébe, a tartalmi munkába is rendszeresen vonja be a helyi lakóközösséget (egyének, szervezetek, gyülekezetek stb.), így lehetőséget teremt az önkéntes munkára.

(pl.: megállapodások kötése az állatállomány bővítése céljából, megállapodás a hentes, zöldséges, italbolttal)

2015/2016-os tanév

Karsai József

A könyvtárban külön polcon, kiemelt helyen legyenek a fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok.

2015/2016-os tanév

Horváth Natália

Az intézményben szelektív hulladékgyűjtés valósuljon meg.

(pl.: régi hulladékgyűjtők zöldítése, az udvaron látványos helyre helyezéssel)

2015/2016-os tanév

Ökoiskola munkacsoport

Baranyi István

Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemeket akkumulátorokkal váltsuk ki.

2015/2016-os tanév

Baranyi István

Zöld, gyepes felület, fák, cserjék legyenek az intézmény területén. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók részesüljenek előnyben.

Gondozott beltéri növényzet legyen az intézmény területén.

A mikroklímának megfelelő dísznövények telepítése az udvarba, az épületbe.

2015/2016-os tanév

Osztályfőnökök

Madárvédelmi (madárodú, etető) berendezések elhelyezése az intézmény területén.

2015/2016-os tanév tél

Ökoiskola munkacsoport

Mezőgazdasági munkaközösség

Esővizet használjon az intézmény (pl. öntözésre) az arra alkalmas helyeken. Konyhakertet, valamint komposztálót működtessen.

(pl.: üres fémhordó, régi gázolajos hordó felhasználható erre)

2015/2016-os tanév

Vendéglátó munkaközösség

Mezőgazdasági munkaközösség

A társadalmi környezet számára szervezni környezettudatos vagy fenntarthatóság témakörével kapcsolatos akciókat, eseményeket, melybe a szülőket is bevonják.

2015/2016-os tanév

Ökoiskola munkacsoport

Az intézmény által a fenntarthatóságra nevelés érdekében szervezzenek bemutató órákat, foglalkozásokat, melyeket a szülők is megtekinthetnek.

2015/2016-os tanév

Vida Péter

Az intézmény által szervezzen, a fenntarthatóság tanulásának témájához kapcsolódó diáktalálkozók (pl. zöld diákparlament).

Június

Kollégiumi nevelők

Az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkája jelenjen meg az intézmény kiadványaiban (pl. évkönyv, CD, honlap, szórólap, helyi újság).

2015/2016-os tanév

Nyíri Péter, Hegyi László

Az intézmény weblapja folyamatosan frissüljön, aktuális helyzetképet mutasson, nyomon követhető legyen rajta az ökoiskolai program megvalósulása.

2015/2016-os tanév

Nyíri Péter, Hegyi László

A szülők folyamatosan (legalább negyedévenkénti rendszerességű) tájékoztatva legyenek az ökoiskolai folyamatokról fórumokon, projektzárókon, iskolai weboldalon keresztül.

2015/2016-os tanév

Nyíri Péter, Hegyi László

Az intézmény honlapján, újságjában, faliújságján a fenntarthatóság témakörének szentelt rovat is van.

2015/2016-os tanév

Nyíri Péter, Hegyi László

Magyarországi központi intézményekkel (pl. OFI), külföldi intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel (pl. KLIK, GAMESZ/GESZ, nemzeti park igazgatóságok), vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, óvodákkal, más ökoiskolákkal, felsőoktatási intézménnyel vagy egyéb tudományos kutató intézménnyel, szociális intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén.

2015/2016-os tanév

Karsai József

Az intézmény a fenntarthatóság tanulásához kapcsolódó családi programokat szervezzen.

2015/2016-os tanév

Egészségnevelési munkaközösség

Az intézmény pedagógiai munkájában helyet kapjon a helyi természeti, épített és más értékekkel (pl. hagyományokkal) való foglalkozás.

(pl.: Pálóczi síremlék gondozása)

2015/2016-os tanév

Enyedi Mónika

Az iskola tanulói és dolgozói gondnokságot vállaljanak valamely, a környezetükben lévő természeti vagy épített környezeti érték felett.

(p.: intézmény területének felosztása az osztályok között, akik gondnokságot vállalnak érte)

2015/2016-os tanév

DÖK

Az intézmény aktív szereplője és részese legyen a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának, a helyi közösségek által szervezett közösségi szolgálatban, ill. azt előkészítő, érzékenyítő programban, a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában, a település helyi környezetvédelmi programjának végrehajtásában, valamint

az önkormányzati döntéshozatali folyamatban.

(pl.: SZIK programjai, majális, Márton nap)

2015/2016-os tanév

Karsai József

vendéglátó munkaközösség

Az intézmény tudatosan érvényesítse a fenntarthatóság elveit a hátrányos helyzetű tanulókat támogató, esélyteremtő, ill. tehetséggondozó programok kapcsán.

2015/2016-os tanév

Nevelőtestület

A fenntarthatóság megvalósításának eszközei, módszerei:

 • az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról évente felmérést készít, mely tartalmazza a tanulók és a nevelőtestület környezettudatosságról szóló beszámolóját
 • mindennapi működésében kiemelt figyelmet fordít a takarékos energiafogyasztásra, a környezetbarát termékek használatára, az ésszerű anyag-és hulladékgazdálkodásra
 • minden évben elkészíti öko munkatervét az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a szülők bevonásával
 • az iskola arculata határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus/környezetbarát, egészséges/ életvitel pedagógiai értékeit, környezettervet készít
 • kapcsolatot tart fenn aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő szervezettel
 • oktató-nevelő munkájában kiemelt helyet ad a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységeknek, bekapcsolódik a helyi településfejlesztésbe
 • pedagógiai munkája a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe az öko szemlélet kialakításának érdekében
 • újszerű tanulásszervezési formák/témanapok, témahetek/, pedagógiai műhelymunka az öko csoport vezetésével, belső és külső továbbképzések, tanulás módszertani foglalkozások, projektpedagógia
 • a szabadtéri tevékenységek állandó részei az iskola helyi tantervének és az iskolai munkatervnek. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel.
 • a diákokat bevonja az őket érintő döntések előkészítésébe
 • a házirend kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével
 • a nevelőtestület jártas a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, módszertanában és ezt alkalmazza is
 • az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel tekintetében
 • belső-és külső kommunikációs csatornái /honlap, faliújságok, városi újság/ tükrözik az ökoiskolai célokat
 • folyamatosan fejleszti információs bázisát
 • együttműködik más, hasonló szemléletű iskolákkal, kiemelt feladat a partnerkeresés, partnerkapcsolat kialakítása
 • az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. Fokozott figyelmet fordít a madárvédelemre/madárbarát iskola/, a komposztálásra, a gyógy-és fűszernövények gondozására.
 • az iskolai étkeztetés célja az egészséges, tápláló ételek és italok kínálása, a büfében pedig környezetkímélő és egészséges árukat is lehet vásárolni.

 

Örkény, 2015. szeptember 10.

 

Roicsik Rita

Ökoiskola munkacsoport vezető

Hírek, információk


X